Regulamin

honeste

Pliki do pobrania

– Formularz odstąpienia od umowy

– Formularz reklamacji

– Polityka prywatności

Regulamin Sklepu Internetowego

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady i szczegółowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego https://balumi.com.pl, który prowadzony jest przez Agnieszkę Siulerzycką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „BALUMI” Agnieszka Siulerzycka wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Turkusowa 1a, 05 – 825 Odrano Wola, NIP: 773-150-72-66, REGON: 142317416.

2. Dane kontaktowe:

Adres korespondencyjny:
„BALUMI” Agnieszka Siulerzycka
ul. Montwiłła 45, 05 – 825 Grodzisk Mazowiecki
Poczta elektroniczna: zamowienia@balumi.com.pl
Kontakt telefoniczny: 728 834 866 (opłata wg stawki operatora)

3. Definicje pojęć użytych w regulaminie:

Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy wprowadzone przez niego w procesie rejestracji Konta, w tym także informacje dotyczące złożonych zamówień.

Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub, z którą może być zawarta Umowa sprzedaży.

Sklep internetowy – sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym https://balumi.com.pl

Sprzedawca/Usługodawca – Agnieszka Siulerzycka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „BALUMI” Agnieszka Siulerzycka wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Turkusowa 1a, 05 – 825 Odrano Wola, NIP: 773-150-72-66, REGON: 142317416, adres poczty elektronicznej: zamowienia@balumi.com.pl lub numer telefonu: 728 834 866.

Strony – Usługodawca i Usługobiorca.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana na odległość między Klientem a Sprzedawcą, na zasadach określonych w regulaminie.

4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu internetowego, w formie umożliwiającej jego pozyskanie i utrwalenie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. Pobranie regulaminu w formacie PDF wymaga posiadania oprogramowania obsługującego pliki PDF – program można pobrać ze strony internetowej http://get.adobe.com/pl/reader

5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące usługi:
możliwość zapoznania się z ofertą Sprzedawcy,
rejestracja Konta oraz prowadzenie Konta Klienta,
składanie zamówień poprzez formularz zamówienia,
usługi dodatkowe: Formularz kontaktowy, Przypomnij hasło, Opinie.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030, 1579), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz inne właściwe przepisy.

§2 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Warunkiem korzystania z usług Sklepu internetowego jest:
posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego wyposażonego w system operacyjny Microsoft Windows XP, 7, 8, 10, Vista, Linux, OsX, Android,
aktywne połączenie z siecią Internet,
aktywne konto poczty elektronicznej,
przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Mozilla FireFox, Chrome, Opera, Safari,
włączona obsługa apletu JavaScript, plików Cookies,
minimalne ustawienia rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.

2. W przypadku korespondencji otrzymywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, natomiast w przypadku załączników dostarczanych wraz z pocztą, programu obsługującego pliki danego typu w szczególności: pdf, doc, docx, jpg.

3. Usługobiorca zobowiązany jest korzystać ze Sklepu internetowego, zgodnie z jego przeznaczeniem i powinien powstrzymywać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. Usługodawca zwraca szczególną uwagę, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem po stronie Usługobiorcy, jako użytkownika korzystającego z sieci Internet. Aby uniknąć zagrożeń w związku z korzystaniem z sieci Internet, Klient powinien stosować odpowiednie oprogramowanie w szczególności posiadać zainstalowany program antywirusowy stale aktualizowany a także programy chroniące urządzenie użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich.

5. Usługodawca wykorzystuje do świadczenia usług drogą elektroniczną mechanizm plików cookies. Stosowane pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Usługobiorcy i dostosować stronę Sklepu do jego indywidualnych ustawień. Mechanizm działania plików cookies można w każdym czasie wyłączyć dokonując zmiany ustawień w przeglądarce internetowej, jednak wyłączenie plików cookies może uniemożliwić prawidłowe korzystanie ze strony Sklepu internetowego. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Usługobiorca.

§3 Warunki zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta

1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta wymaga dokonania rejestracji. Rejestracja Konta nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym.

2. Rejestracja Konta ma miejsce podczas procesu składania zamówienia poprzez zaznaczenie checkbox’a „Stwórz Konto”. W formularzu rejestracji należy podać dane Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres e-mail, hasło). Po wykonaniu powyższych czynności, na adres e-mail podany przy rejestracji Konta zostaje przesłane potwierdzenie dokonanej rejestracji. Z tą chwilą zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta na czas nieoznaczony. Usługa w przedmiocie prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie.

3. Usługodawca nie przetwarza w systemie teleinformatycznym Sklepu haseł jak i loginów zarejestrowanych Usługobiorców. W przypadku utraty hasła, Usługodawca może wygenerować automatycznie nowe hasło przy pomocy usługi „Przypomnij hasło”. W takim wypadku na adres e-mail Usługobiorcy podany podczas rejestracji Konta, Usługodawca przesyła wiadomość zawierającą nowe hasło.

4. Umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta może wypowiedzieć Usługobiorca w każdym czasie bez podawania przyczyny poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli w formie elektronicznej na adres: sklep@balumi.com.pl lub w formie pisemnej na adres: „BALUMI” Agnieszka Siulerzycka, ul. Montwiłła 45, 05 – 825 Grodzisk Mazowiecki. Umowa wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu chyba, że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.

5. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta w przypadku, gdy:
Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym oraz narusza postanowienia regulaminu,
Usługobiorca prowadzi działania zagrażające bezpieczeństwu systemu informatycznego Sklepu (działalność hackerska),
nastąpi zamknięcie/likwidacja Sklepu internetowego.

6. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta przez Usługodawcę następuje poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia woli na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta. Umowa wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu. Z chwilą wygaśnięcia umowy polegającej na prowadzeniu Konta, Usługodawca dokonuje usunięcia Konta Klienta jak i danych przechowywanych w ramach Konta.

§4 Zamówienia

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. Składając zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego, należy wybrać produkt i potwierdzić wybór klikając na przycisk „Dodaj do koszyka”. Następnie wyświetla się zawartość koszyka, w którym możemy dowolnie zarządzać jego zawartością w szczególności:
zwiększyć lub zmniejszyć ilość wybranego asortymentu,
całkowicie usunąć produkt z koszyka,
zrealizować kupon zakupowy.

3. Następnie dokonujemy wyboru sposobu dostawy oraz formy płatności, zaznaczając jedną z dostępnych opcji oraz klikamy na przycisk „Przejdź do kasy”. W kolejnym kroku określamy sposób złożenia zamówienia. Do wyboru mamy:
jako Klient zarejestrowany, posiadający Konto w Sklepie,
jako Klient nieposiadający Konta – zamówienie składane jest poprzez formularz zamówienia z możliwością założenia Konta.

4. W przypadku, gdy zamówienie składa Klient zarejestrowany, posiadający Konto w Sklepie, dane kontaktowe Klienta pobierane są automatycznie do formularza zamówienia z Konta Klienta.

5. W przypadku składania zamówienia, jako Klient nieposiadający Konta, w formularzu zamówienia należy podać dane, jakie są niezbędne dla realizacji zamówienia (dostawa towaru):
imię i nazwisko,
nazwa firmy,
adres e-mail, numer telefonu,
adres dostawy: kraj, ulica, numer budynku/lokalu, kod pocztowy, miasto.

6. Po skompletowaniu całości zamówienia, określeniu sposobu dostawy, formy płatności, Klient składana zamówienie klikając na ikonę „Kupuję i płacę”. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia. Potwierdzenie otrzymania i przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę (zawierające wyszczególnienie wszystkich istotnych składników zamówienia) następuje poprzez przesłanie składającemu zamówienie wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie treści zawartej Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży wraz ze specyfikacją zamówienia oraz załącznikiem w postaci niniejszego regulaminu w pliku PDF.

§5 Ceny towarów

1. Ceny produktów wskazanych na stronie Sklepu internetowego podane są w złotych polskich i są cenami brutto – zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).

2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od sposobu dostawy towaru. Wybór sposobu dostawy dokonywany jest w trakcie składania zamówienia. O łącznej cenie wraz z podatkami za towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową sprzedaży.

3. W celu udokumentowania sprzedaży Sprzedawca wystawia paragon lub fakturę VAT, które dostarczane są do Klienta drogą elektroniczną lub korespondencyjnie na adres wskazany przez Klienta.

§6 Płatność za towar

1. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:
płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Przelewy24 – płatność odbywa się za pomocą karty kredytowej lub przelewu elektronicznego (e-przelew),
pobranie pocztowe – płatność gotówką u kuriera przy dostawie towaru,

2. Zapłaty przelewem należy dokonać na podany rachunek bankowy Sprzedawcy:
mBank – nr rachunku: 40 1140 2004 0000 3202 6832 4243 – płatności w walucie PLN
Credit Agricole Bank Polska SA – nr rachunku: 73 1940 1076 3168 5599 0000 0000 – płatności w walucie EURO

3. Obsługę płatności elektronicznych w przypadku serwisu Przelewy24 prowadzi PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerska 15, 60 – 327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935.

4. W przypadku wybrania płatności przelewem, płatności elektronicznych, płatność należy uregulować w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wybrania płatności za pobraniem, płatność należy uregulować przy odbiorze przesyłki.

§7 Sposoby, terminy i koszty dostawy

1. Sprzedawca realizuje dostawę do wszystkich krajów Unii Europejskiej. Dostawa jest realizowana za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników: DHL, UPS, KEX, FedEx, GLS, Patron Service, Poczta Polska,

2. Dostawa towaru realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do 7 dni, natomiast w przypadku dostawy towaru do pozostałych krajów Unii Europejskiej, termin ten wynosi do 14 dni. Termin dostawy oblicza się w następujący sposób:
przy płatności przelewem, płatności elektronicznych, termin ten rozpoczyna się od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy,
przy płatności za pobraniem, termin ten rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

3. Dostarczenie towaru do Klienta jest odpłatne. Koszt dostawy jest każdorazowo prezentowany w trakcie wyboru formy dostawy podczas składania zamówienia.

4. Sprzedawca udostępnia możliwość odbioru osobistego towaru pod adresem: ul. Turkusowa 1a, 05 – 825 Odrano Wola, od poniedziałku do piątku lub w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

§8 Procedura rozpatrywania reklamacji

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar bez wad. Odpowiedzialność, w tym zakresie regulują przepisy określone w art. 556 oraz 556¹- 556³ Kodeksu cywilnego. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może:
złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna,
żądać wymiany towaru na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

3. Reklamację z tytułu rękojmi można złożyć w następujący sposób:
pisemnie na adres: „BALUMI” Agnieszka Siulerzycka, ul. Montwiłła 45, 05 – 825 Grodzisk Mazowiecki
w formie elektronicznej na adres: zamowienia@balumi.com.pl
telefonicznie pod numerem: 728 834 866

4. W zawiadomieniu reklamacyjnym prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, adresu poczty e-mail, numeru telefonu, dane dotyczące wadliwego towaru (nazwa towaru, data zakupu, opis dostrzeżonej wady w towarze, żądanie z tytułu przysługujących praw z rękojmi wynikających z Kodeksu Cywilnego) oraz preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

7. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu towarów przez Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym §8 pkt 6. W tym terminie Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady towaru. Jeżeli Klient zażądał wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

8. Towar w stosunku, do którego ujawniła się wada należy dostarczyć na adres: „BALUMI” Agnieszka Siulerzycka, ul. Montwiłła 45, 05 – 825 Grodzisk Mazowiecki.

9. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami (podstawa prawna: art. 558 § 1 Kodeks Cywilny).

§9 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w §9 pkt 7. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można złożyć w formie elektronicznej na adres: zamowienia@balumi.com.pl lub pisemnie na adres: „BALUMI” Agnieszka Siulerzycka, ul. Montwiłła 45, 05 – 825 Grodzisk Mazowiecki.

2. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:
dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
dla umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy: „BALUMI” Agnieszka Siulerzycka, ul. Montwiłła 45, 05 – 825 Grodzisk Mazowiecki.

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.

§10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

2. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych instytucji zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń:
zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozwiązanie sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje mające na celu rozstrzygnięcie sporu między Sprzedawcą a Konsumentem. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,
złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim, działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,
skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów,
skorzystać z pomocy prawnej świadczonej przez organizacje pozarządowe takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 lub drogą elektroniczną: porady@dlakonsumentow.pl

3. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00 – 015 Warszawa http://wiih.org.pl

4. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy udzielający informacji Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich. Pomoc udzielana jest pod numerem 22 55 60 333 lub drogą elektroniczną: kontakt.adr@uokik.gov.pl

5. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług. Jednocześnie przypominamy, iż adres poczty elektronicznej „BALUMI” Agnieszka Siulerzycka, do kontaktu to: zamowienia@balumi.com.pl

§11 Dodatkowe usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Usługa „Formularz kontaktowy” dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców mających dostęp do Sklepu i umożliwia kontakt z Usługodawcą. Aby skorzystać z powyższej usługi należy kliknąć na zakładkę „Kontakt”, następnie należy podać imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, wpisać odpowiednią treść wiadomości oraz kliknąć na przycisk „Wyślij”. Usługa „Formularz kontaktowy” świadczona jest nieodpłatnie.

2. Usługa „Przypomnij hasło” dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców, którzy dokonali rejestracji Konta i umożliwia odzyskanie danych do panelu „Moje Konto” w postaci ustanowienia nowego hasła. Aby skorzystać z powyższej usługi należy kliknąć na przycisk „Logowanie” oraz na przycisk „Nie pamiętasz hasła?”, następnie należy podać adres e-mail podany podczas rejestracji Konta, na który zostanie wysłana wiadomość zawierająca nowe hasło oraz kliknąć na przycisk „Resetuj hasło”. Na stronie Sklepu pojawia się informacja, iż na podany adres e-mail zostało wysłane nowe hasło. Usługa „Przypomnij hasło” świadczona jest nieodpłatnie.

3. Usługa „Opinie” dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców, korzystających z usług Sklepu i umożliwia dodawanie opinii do wybranych produktów. Aby skorzystać z powyższej usługi należy wybrać określony produkt, następnie w zakładce „Opinie” należy dokonać oceny poprzez zaznaczenie odpowiedniej ilości gwiazdek (1-5), w okienku „Twoja opinia” należy wpisać treść opinii, podać nazwę Klienta (np. imię, nazwisko, login Klienta, pseudonim), wpisać adres e-mail oraz kliknąć na przycisk „Dodaj opinię”. Opinia zostanie opublikowana na karcie produktu po zatwierdzeniu przez administratora Sklepu. Usługa „Opinie” świadczona jest nieodpłatnie.

§12 Reklamacje w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, można zgłaszać na adres poczty e-mail: zamowienia@balumi.com.pl lub pisemnie na adres: „BALUMI” Agnieszka Siulerzycka, ul. Montwiłła 45, 05 – 825 Grodzisk Mazowiecki.

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy podać: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, opis problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji, sposób dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie lub elektronicznie). Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią ułatwienie przy rozpatrywaniu reklamacji przez Usługodawcę.

3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania, przesyłając stosowną odpowiedź zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę sposobem.

§13 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Usługodawca. Dane osobowe Usługobiorców są przetwarzane zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030, 1579) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Zbiór danych osobowych został zgłoszony do rejestracji Głównemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (nr księgi: 158903).

2. Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu, kraj, ulica, numer budynku/lokalu, kod pocztowy, miasto. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, lecz niezbędne w przypadku rejestracji Konta Klienta, jak i zawarcia Umowy sprzedaży.

3. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

4. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania oraz prawo do ich usunięcia. Dostęp do treści swoich danych osobowych możliwy jest w ramach Konta po zalogowaniu a także na podstawie żądania, jakie Usługobiorca przesyła za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@balumi.com.pl lub pisemnie na adres: „BALUMI” Agnieszka Siulerzycka, ul. Montwiłła 45, 05 – 825 Grodzisk Mazowiecki.

§14 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.

2. Usługodawca dopuszcza prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany form płatności, zmiany sposobów dostawy, zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętym regulaminem, zmiany danych Usługodawcy, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia, które objęte są regulaminem obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Usługodawca opublikuje jednolity tekst zmienionego regulaminu na stronie Sklepu ze wskazaniem daty obowiązywania. O zmianach w regulaminie Usługodawca poinformuje Usługobiorców, którzy zawarli umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta za pośrednictwem poczty e-mail. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie czternastu dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta ze skutkiem natychmiastowym.

3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

4. Wszystkie fotografie produktów jak i pozostałe materiały w szczególności teksty, grafiki, opisy, logotypy, opublikowane na stronie Sklepu internetowego stanowią własność Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie, podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 luty 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880).

5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 21 czerwiec 2017 roku.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)

– Adresat: „BALUMI” Agnieszka Siulerzycka, ul. Montwiłła 45, 05 – 825 Grodzisk Mazowiecki, adresy e-mail: zamowienia@balumi.com.pl numer telefonu: 728 834 866.
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) /o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*) /odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Zwrot płatności za towar proszę dokonać na:
Nr rachunku bankowego: ……………………………………………………………………….
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

(*) Niepotrzebne skreślić